Pravidla

PRAVIDLA OSTRAVA!!! City marathon

Obecné

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit maratonu nebo půlmaratonu pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, jež odevzdá při prezentaci.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky, pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.runfest.cz.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek jeho diskvalifikaci ze závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě mimořádných nepředvídatelných okolností nebo v případě přírodní katastrofy či zcela nevyhovujících klimatických podmínek. Za těchto okolností nemá pořadatel povinnost vrátit závodníkovi startovné.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a v propozicích závodu bez předchozího oznámení.
 • Prohlášení ke zpracování osobních údajů /GDPR/V souladu s čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), uděluji pořadateli závodu (Maraton klub Seitl Ostrava) souhlas se zpracováváním výše uvedených osobních údajů za účelem evidence účastníků, zpracování výsledků závodu a dalších úkonů souvisejících se závodem. Dále uděluji souhlas se zveřejněním fotografií mé osoby z konání této akce. Zároveň prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje poskytuji dobrovolně a jsem si vědom svých práv.

Registrace

 • Registrace na všechny tratě včetně dětí probíhá na internetových stránkách pořadatele www.runfest.cz řádným vyplněním a odesláním registračního on-line formuláře. Po odeslání registrace systém zašle na uvedený mailový kontakt notifikaci včetně údajů pro úhradu startovného.
 • Registrace je možná také osobně v místě prezentace závodu 21. a 22.9.2019.
 • Registrace je platná až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání částky v plné výši na účet pořadatele. Platba je možná bezhotovostně (platební kartou nebo převodem) nebo hotově v místě prezentace na závod.
 • Registrace, která nebude zaplacená do 5 dní, se automaticky ruší.
 • Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem je nevratný.
 • Změny registrace jsou možné pouze přes e-mail: info@runfest.cz.

Prezentace

 • Každý registrovaný závodník je povinen se prezentovat k závodu v den, čas a na místě určeném pořadatelem.
  Prezentace je možná osobně s platným dokladem totožnosti nebo jinou osobou na základě úředně neověřené plné moci. Plná moc bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trať a registrační číslo (přiděleno při on-line přihlášení závodníka) zmocňujícího a identifikační údaje zmocněnce, který se při prezentaci prokáže svým dokladem totožnosti.
 • Prezentace štafet je možná osobně alespoň jedním ze členů štafety s platným dokladem totožnosti a registračním číslem štafety.
 • Při prezentaci závodník obdrží startovní balíček.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později mimo časy prezentace či si je jiným způsobem nárokovat.

Závod

Obecné, platí pro všechny tratě

 • Závod s hromadným startem, závodí se dle pravidel IAAF.
 • Startovní čísla se zabudovaným čipem pro elektronické měření času musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně. Čip neodlepujte, nepřekládejte ani jinak nepoškozujte.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, jízdní kola či jiné jízdní prostředky. trekové hole lze použít jen v závodě Nordic walking.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu a v cíli.
 • První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží cenu, dle propozic.  Nevyzvednuté ceny nelze později nárokovat.
 • Účastníci mají možnost podat protest nejpozději 30 min po doběhu závodu.

Štafety

 • Závod s hromadným startem prvních úseků.
 • Závod štafet běží právě 6 běžců. Každý běžec absolvuje předepsanou trať samostatně pouze 1x.
 • Běžci si ve své štafetě předávají kolik
 • Předávka bude probíhat v předávkovém území určeném pořadatelem, do předávacího koridoru bude vpušten pouze běžec s čipem, každá štafeta obdrží dva čipy předávat (sudý sudému a lichý lichému, jinými slovy jeden čip má na ruce právě běžící člen a druhy člen, jež je připraven na předávce k dalšímu úseku štafety). Účelem tohoto opatření je omezení vpuštení ostatních – zrovna neběžících – členů štafety do koridoru.
 • Firemní štafetu běží právě 6 běžců, z nichž je povinně min. jedna žena, zároveň jsou všichni součástí jedné firmy.
 • Prosím dodržujte fair play, namátkově bude kontrolováno.

Dětské běhy 

 • Každá dětská věková kategorie má svoji samostatnou trať a oddělený start.

Nordic Walking

 • První tři muži  a ženy dostanou pohár.
 • Povinným doplňkem chodce jsou hole.

Tombola

 • Vyplněné lístky pro tombolu, jež obdrží každý běžec při prezentaci, musí závodník vhodit do připravené krabice své disciplíny: u registrace a poté na podiu budou tyto 4 krabice pro závodníky maraton+pulmaraton/čtvrtmaraton+nordic walking/štafeta/charitativní běh pro
 • Do tomboly jsou zařazeny všechny vyplněné kupony závodníků, kteří vhodí tyto vhodili do losovacích krabic, přičemž startovní číslo štafety je zařazeno do tomboly pouze 1 x. Tombola se losuje po doběhnutí posledního maratonce. Cena je předána oproti předložení startovního čísla jen na místě vyhlášení.

Věkové kategorie

Dětské běhy:

 • nejmladší 2014 a mladší
 • benjamínci dívky a chlapci 2013 – 2012
 • přípravka dívky  a chlapci 2011 – 2010
 • předžactvo dívky a chlapci 2009 – 2008
 • mladší žákyně a žáci 2007 – 2006
 • starší žákyně  a žáci 2005 – 2004

Maraton, 1/2maraton

M/P M20 – muži ročníky narození 1979 – 2000
M/P M40 – muži ročníky narození 1969 – 1978
M/P M50 – muži ročníky narození 1959 – 1968
M/P M60 – muži ročník narození 1949 – 1958
M/P M70 – muži ročník narození 1948 a starší
M/P D20 – ženy ročníky narození 1979 – 2000
M/P D40 – ženy ročníky narození 1969 – 1978
M/P D50 – ženy ročníky narození 1959 – 1968
M/P D60 – ženy ročníky narození 1958 a starší

1/4maraton (10,54km)

M10 – muži
D10 – ženy

Štafety

SDD – čistě dámská štafeta
SMM – čistě mužská štafeta
SMD – smíšená štafeta v jakémkoliv poměru mužů a žen
SF – firemní štafeta s min. jednou ženou v sestavě