Pravidla

PRAVIDLA CRAFT RUNFEST OSTRAVA

Obecné

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky, pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.runfest.cz.
 • Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek jeho diskvalifikaci ze závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě mimořádných nepředvídatelných okolností nebo v případě přírodní katastrofy či zcela nevyhovujících klimatických podmínek. Za těchto okolností nemá pořadatel povinnost vrátit závodníkovi startovné.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a v propozicích závodu bez předchozího oznámení.

Registrace

 • Registrace na všechny tratě včetně dětí probíhá na internetových stránkách pořadatele www.runfest.cz řádným vyplněním a odesláním registračního on-line formuláře. Po odeslání registrace systém zašle na uvedený mailový kontakt notifikaci včetně údajů pro úhradu startovného.
 • Registrace je možná také osobně v místě prezentace závodu 22. a 23.9.2018.
 • Registrace je platná až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání částky v plné výši na účet pořadatele. Platba je možná bezhotovostně (platební kartou nebo převodem) nebo hotově v místě prezentace na závod.
 • Registrace, která nebude zaplacená do 5 dní, se automaticky ruší.
 • Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem je nevratný.
 • Změny registrace jsou možné pouze přes e-mail: info@runfest.cz. Tato změna není zpoplatněná.

Prezentace

 • Každý registrovaný závodník je povinen se prezentovat k závodu v den, čas a na místě určeném pořadatelem.
  Prezentace je možná osobně s platným dokladem totožnosti nebo jinou osobou na základě úředně neověřené plné moci. Plná moc bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trať a registrační číslo (přiděleno při on-line přihlášení závodníka) zmocňujícího a identifikační údaje zmocněnce, který se při prezentaci prokáže svým dokladem totožnosti.
 • Prezentace štafet je možná osobně alespoň jedním ze členů štafety s platným dokladem totožnosti a registračním číslem štafety.
 • Prezentace nezletilých závodníků pro dětské běhy je možná pouze za přítomnosti zákonného zástupce. Výjimku tvoří nezletilí registrovaní závodníci (např. ČAS) a školní skupiny, kde postačí přítomnost vedoucího oddílu, klubu nebo učitele. Při prezentaci zákonný zástupce, resp. vedoucí oddílu, učitel stvrdí účast nezletilého svým podpisem.
 • Při prezentaci závodník obdrží startovní balíček.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později mimo časy prezentace či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Velikost Craft RunFest dárku pořadatel negarantuje.

Závod

Obecné, platí pro všechny tratě

 • Závod s hromadným startem, závodí se dle pravidel IAAF.
 • Startovní čísla se zabudovaným čipem pro elektronické měření času musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně. Čip neodlepujte, nepřekládejte ani jinak nepoškozujte.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, jízdní kola či jiné jízdní prostředky. trekové hole lze použít jen v závodě Nordic walking.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu a v cíli.
 • První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží cenu. Nevyzvednuté ceny nelze později nárokovat.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@runfest.cz.

Štafety

 • Závod s hromadným startem prvních úseků.
 • Závod štafet běží právě 6 běžců. Každý běžec absolvuje předepsanou trať samostatně pouze 1x.
 • Běžci si ve své štafetě předávají štafetový kolík, jehož součástí je čip pro elektronické měření času.
 • Předávka bude probíhat v předávkovém území určeném pořadatelem.
 • Štafetový kolík je vratný pořadateli po doběhu posledního člena štafety.
 • Firemní štafetu běží právě 6 běžců, z nichž je povinně min. jedna žena, zároveň jsou všichni součástí jedné firmy.
 • Prosím dodržujte fair play, namátkově bude kontrolováno.

Dětské běhy a kočárky

 • Závod s hromadným startem bez měření času.
 • Každá dětská věková kategorie má svoji samostatnou trať a oddělený start.
 • Ve výsledcích budou zveřejněni pouze první tři závodníci v každé kategorii.
 • Rodiče s kočárky startují v rámci charitativního běhu PRO.

Nordic Walking

 • Nezávodní trať, hromadný start bez měření času.
 • Povinným doplňkem chodce jsou hole.

Tombola

 • Ceny tomboly jsou rozděleny do dvou skupin A, B.
 • Do tomboly A (New York) jsou zařazena pouze startovní čísla závodníků, kteří absolvovali trať maratonu nebo 1/2maratonu v časovém limitu. Tombola se losuje po doběhnutí posledního maratonce. Cena je předána oproti dokladu totožnosti jen na místě samotnému běžci. V případě, že vylosovaný není přítomen, losuje se další výherce. Vylosováni budou 2 běžci – výherci a 2 běžci – náhradníci.
 • Do tomboly B jsou zařazena startovní čísla všech závodníků, kteří absolvovali zvolenou trať, přičemž startovní číslo štafety je zařazeno do tomboly pouze 1x. Tombola se losuje po doběhnutí posledního maratonce. Cena je předána oproti předložení startovního čísla jen na místě vyhlášení.

Věkové kategorie

Děti

D0 – rodiče s dětmi v kočárku
D7 – děti do 7 let (ročník narození 2011 a mladší)
D9d – dívky 8 – 9 let (ročník narození 2009,2010)
D9k – kluci 8 – 9 let (ročník narození 2009,2010)
D11d – dívky 10 – 11 let (ročník narození 2007, 2008)
D11k – kluci 10 – 11 let (ročník narození 2007, 2008)
D13d – dívky 12 – 13 let (ročník narození 2005, 2006)
D13k – kluci 12 – 13 let (ročník narození 2005, 2006)

Maraton, 1/2maraton

M/P M20 – muži ročníky narození 1979 – 2000
M/P M40 – muži ročníky narození 1969 – 1978
M/P M50 – muži ročníky narození 1959 – 1968
M/P M60 – muži ročník narození 1949 – 1958
M/P M70 – muži ročník narození 1948 a starší
M/P D20 – ženy ročníky narození 1979 – 2000
M/P D40 – ženy ročníky narození 1969 – 1978
M/P D50 – ženy ročníky narození 1959 – 1968
M/P D60 – ženy ročníky narození 1958 a starší

1/4maraton (10,54km)

M10 – muži
D10 – ženy

Štafety

SDD – čistě dámská štafeta
SMM – čistě mužská štafeta
SMD – smíšená štafeta v jakémkoliv poměru mužů a žen
SF – firemní štafeta s min. jednou ženou v sestavě